0

Shisa Sayensi- Isayensi yangeviki – 07 kuNdasa 2017

  Nazi ezihamba phambili ezeSayensi eNingizimu Afrikha kuleliviki. Shisa Sayensi! Ubuthi besilwane sasemandulo Cishe asikho isilwane esisatshwa siphinde sinyanywe njengenyoka. Kusukela ebhayibhelini kuze kubekhona nakwizinganekwane, inyoka isilwane esingathembekile futhi esiyingozi. Okukhulu okwenza abantu beyisabe inyoka ukuthi iyalumana, ishaya umuntu eqakaleni imufake ubuthi obunokufa. Lokhu kuluma ngobuthi bekwaziwa kuyinto yayo inyoka kuphela kodwa ososayensi baseNyuvesi yaseWits…

Moon_right-view_(Clementine_dataset)

Plans for Africa-led mission to the moon

It is now Africa’s turn to go to the moon, according to the Cape Town-based Foundation for Space Development. The plan is to land a probe on the moon, or put one into orbit around it, and beam these images back to schoolrooms on the continent, as part of the #Africa2Moon project. “We’re planning a…

800px-Rainbow_flag_and_blue_skies

Science twisted to justify Africa’s anti-gay laws

Anti-gay legislation is becoming a worrying trend across the African continent. In episode 9 of The Science Inside we looked at homosexuality in terms of nature versus nurture, and how scientific and historical evidence was misconstrued or ignored to ban and punish gay Ugandans.