#ShisaSayensi Health & Medical Science Communication Technology & Computer Science

Shisa Sayensi: Isayensi yeviki (14 June 2016)

Nazi izindaba zesayensi eyenzeke evikini eNingizimu Afrikha kanye nomhlaba wonke.
1. Ikhompyutha eyisimangaliso eyakhiwe eNingizimu Afrikha
2. UNozipho Gumbi ufike kuma-final omhlaba wonke kwi-Famelab
3. USuku lomhlaba lokunikela ngegazi

Ikhompyutha eyisimangaliso eyakhiwe eNingizimu Afrikha

Onke amazwe omhlaba anamandla kumele abanamakhompyutha anamandla awasiza ukuthi axazulule izinkinga ezibonakala ziyisimangaliso. Izwe leNingizimu Afrikha selingenile nalo ohlwini lalawa mazwe amakhulukazi ngokuba nomshini wekhompyutha ewahlula onke ezwenikazi leAfrikha.
Lomshini onikwe igama lesiTswana elithi “Lengau” elisho ingwe, wakhiwe i-Centre for High Performance Computing (CHPC). I-Lengau izisetshenziswa ukusiza ososayensi nalabo abasezinhlelweni zokuxazulula okuningi okubhekene nezwe lonke.

Minister Pandor congratulates the CSIR’s CHPC for unveiling the fastest computing system in Africa

(null)

UNozipho Gumbi ufike kuma-final omhlaba wonke kwi-Famelab

Uqale ngokubashaya amakhanda la eNingizimu Afrikha, ngenkathi uNozipho Gumbi ephumelela umncintiswano wososayensi obizwa nge-Famelab. Emele izwe ethu, uqhubekile nokuphumelela kwakhe wahamba waze wafika kuma-final omhlaba abanjelwe ezweni laseBhrithane.
UGumbi ungenele lomncintiswane wososayensi lapho benikwa imizuzu emithathu ukuthi bechazele ababukeli ngesayensi yabo ngendlela emnandi. uGumbi, ofunda eNyuvesi yeNingizimu Afrikha (UNISA) wayekhuluma ngocwaningo lwakhe olumayelana nokuhlwenga amanzi esebenzisa isisefo sobuchwepheshe obumangalisayo.

Famelab International Final 2016

Uploaded by FameLab on 2016-06-09.

USuku lomhlaba lokunikela ngegazi

Uma ukhuluma ngokunikela ngegazi, baningi abakhuluma izinganekwane eziyisimangaliso ezibenza bengafuni ukuthi ukunikela ngelabo igazi. Ziningi kakhulu lezi zinganekwane ukuthi ngingazibala la kodwa okubalulekile ukuthi ngikhulume ngeqiniso.
Iqiniso lithi igazi lakho leli elihamba phakathi kuwe liyakuphilisa, ngaphandle kwalokho linamandla okuphilisa omunye umuntu olidingayo ukuze asinde ekufeni. La, kungabalwa umama otetayo, ingane esinde engozini, nobaba ozohlizwa; bonke bayalidinga leligazi lakho.
Ungasiza ngokuthi uthathe isikhathi sokubheka izindawe ze-South African National Blood Service (SANBS) usindise izimpilo.

SANBS | Home

South African Blood Service

Related posts

#ScibraaiSides: Herpes virus linked to why breastfeeding mothers on ARVs still sometimes transmit HIV to their babes

Engela Duvenage

Vaccines – lekker or quacker?

Anina Mumm

Oh rats! What can we learn about our health from cooldrink studies?

Engela Duvenage

Scibraai Sides: Rugby’s BokSmart programme gets nod from researchers

Engela Duvenage

Thomas Bothwell: across medical frontiers

AdminBraai

Jozi’s planning a digital revolution

AdminBraai