#ShisaSayensi

Shisa Sayensi: Isayensi yangeviki (7 June 2016)

Ngithe uma ngibuka izindaba ezimayelene nesayensi nezobuchwepheshe ezivele kwi-website ye Scibraai.co.za. Shisa Sayensi!

uNdlovu no Notho bazobona oSosayensi abakhulu

OSosayensi abangabantu abasha ababili bakhethiwe ukuyomela izwe emhlanganweni woSosayensi abayizihlabane umhlaba wonke. Njalo ngonyaka kuhlangana ososayensi abaziwa umhlaba wonke ngokuklonyeliswa indondo ka-Nobel enikwa ososayensi abaziwayo ngemisebenzi yabo ebalulekile.

ULuyanda Noto Kanye noSphumelele Ndlovu bakhethiwe ngokuphumelela kwabo emagatsheni esayensi yezomkhathi kanye nezobuchwepheshe. Zombili lezi zinsizwa zikhethwe ngoba izona eziqavile izwe lonke, ukuthi bayosimela ezweni laseJalimane.

Lomhlangano uzobanjwa eJalimani, esiqhingini esibizwa ngeLindau mhla zingama-26 kuNhlangulana.

Owayesebenza ejalidini usengusosayensi

Kwakungelula uZanele Sibiya (27) esebenza ejalidini, ebhekene nezikhathi ezinzima kwezeziimali. Kodwa ekugcineni, esebenza kanzima, useze wakwazi ukuthi athole iziqu zesayensi eNyuvesi yasoNgoye.

USibiya kwamuthatha iminyaka eyisithupha ukuthi athole lezi ziqu ezinesikhathi esiyiminyaka emithathu ukuthi iqedwe. Kuyo yonke leminyaka usebhekene nobunzima obubala ukugula, ukuphelelwa imali kanye nokuthola amawele esafunda oNgoye.

Usetshengise ukukwazi ukubhekana nobunzima, ngoba eyakhe indaba iwufakazi ukuthi ukuthola iziqu sesayensi kuyenzeka noma kunzima kanjani. Usejoyine uhlwa oluncane olunabantu abesifazane abamnyama batholakale kwezesayensi eNingizimu Afrikha.

Former domestic worker gets a BSc in physics and electronics | DESTINY Magazine

Former domestic worker Zanele Sibiya is proof that perseverance is the key to success It took her six long years of ill health, stress, financial strain and struggle to get to where she is, but former domestic worker Zanele Sibiya (27) never gave up on her dream to get her BSc in physics and electronics from the University of Zululand in KwaZulu-Natal.

INingizimu Afrikha iyindawo yeziGqila

Kuyathusa ukuthi kulesi sikhathi esiphila kuso kusanabantu abayizigqila emhlabeni. Okuthusa kakhulu ukuthi elethu izwe elinye kwahamba phambili emhlabeni wonke kulomkhuba. Ucwaningo olusanda kukhishwa lithi kunabantu ababalelwa ku-250 000 abayizigqila ezweni leNingizimu Africa, nokuthi lokhu kusibeka kunamba-27 emazweni angama-50 umhlaba wonke. Ubugqila obubaliwayo la kuthiwa ubugqila obumayelene nokusetshenziswa kwabantwana besabancane kanye nokuthunjwa kwamantombazane ukuthi kuyodayiswa umzimba.

Nearly 250 000 modern slaves in SA index

Johannesburg – There are an estimated 248 700 modern slaves in South Africa, according to the Global Slavery Index report released on Tuesday. South Africa ranks in the top 50 in the index, in the 27th spot with Trinidad and Tobago. The foundation examined practices such as forced labour, human trafficking, debt bondage, child exploitation and forced marriage.

Related posts

Shisa Sayensi: Isayensi yeviki 14 July 2016

Sibusiso Biyela

Shisa Sayensi: Isayensi yeviki (21 June 16)

Sibusiso Biyela

Shisa Sayensi- Isayensi yangeviki – 07 kuNdasa 2017

Sibusiso Biyela

Ukusetshenziswa kwemishini ecabangayo nokuphepha komphakathi

Sibusiso Biyela

Shisa Sayensi- Isayensi yeviki 25 October 2016

Sibusiso Biyela

Shisa Sayensi- Isayensi yeviki 30 uLwezi 2016

Sibusiso Biyela