Shisa Sayensi- Isayensi yeviki 27 September 2016

Nanka amangqampungqampu ezeSayensi eNingizimu Afrikha kuleliviki. Shisa Sayensi!

Abantu umhlaba wonke basuka eAfrika, ucwaningo

Kumhlaba wonke jikelele kukhona izizwe ezinhlobonhlobo zonke okuthiwa zisuka endaweni eyodwa; izwekazi le Afrika. Kudala kwakwaziwa ososayensi ukuthi izizwe zonke zomhlaba inkaba ziyikhomba e-Afrika lapho okwasuka khona abantu bahamba bagcwala umhlaba ngeminyaka edlulela kwengama-50 000, kodwa bekungaziwa kahle ukuthi kwenzeka izikhathi ezingaki lokhu.

Ososayansi abagxile kwezomlando wabantu (ama- paleoanthropologist) bacwaninge ufuzo (DNA) lwabantu ezindaweni eziningi umhlaba wonke bathola ukuthi impela bonke abantu basuka e-Afrika emandulo nokuthi lokhu kwenzeka isikhathi kwabakanye. Okutholakale kulolucwaningo kuphikisana nabanye ososayensi abathi bona ukuphuma kwabantu e-Afrika begcwala amazwe sekwenzeke kaningi.

A Single Migration From Africa Populated the World, Studies Find

Each team of researchers tackled different questions about our origins, such as how people spread across Africa and how others populated Australia. But all aimed to settle the controversial question of human expansion from Africa. In the 1980s, a group of paleoanthropologists and geneticists began championing a hypothesis that modern humans emerged only once from Africa, roughly 50,000 years ago.

 

Umhlola amabhubesi esifazane enzisa okwesilisa

Sekutholakale amabhubesi esifazane amahlanu okuthiwa asebukeka njengamabhubesi esilisa nokwenzwa kwawo, esiqiwini sase-Namibia. Ososayensi bebengakholwa ngokuzwa ngalezi zilwane baze bazenzela bona ucwaningo oluqinisekisile ukuthi impela lamabhubesi awesifazane asenza, ebukeka njengawesilisa.

Ngokocwaningo, kuthiwa amabhubhesikazi lawa abonakale esekhula izinwele ekhanda ebukeka okwesilisa, eze ebhonge njengawesilisa. Ngokocwaningo, lokhu kudalwa ikhemikhali ejwayele ukutholakala egazini lezilwane zesilisa eselitholakale nakuwo lawa mabhubesi esifazane. Ngaphandle kokungakwazi ukuzala, kuthiwa amabhubesi lawa ayaphila kahle ngokujwayelekile.

Five wild lionesses grow a mane and start acting like males

This lion king (pictured above) is a queen. And she’s not the only one. Five lionesses in Botswana have grown a mane and are showing male-like behaviours. One is even roaring and mounting other females. Male lions are distinguished by their mane, which they use to attract females, and they roar to protect their territory or call upon members of their pride.

Zine, ayiyodwa, izinhlobo zendlulamithi

Izwekazi i-Afrika lihlotshiswe izilwane zasendle ezingatholakazi kwezinye izindawo, njengayo indlulamithi ebesicabanga ukuthi sazi konke ngayo. Selokhu kwaqalwa ukuqoshwa ngazo phansi izindlulamithi, bekwaziwa ukuthi kunhlobo eyodwa, kodwa ososayensi sebethole ukuthi empeleni zine.

Lokhu kutholakale emva kokuthi ososayensi bacwaninge ufuzo (DNA) lwezindlulamithi ezitholakala kusukela enyakatho ye-Afrika kuzo kuyofika eningizimu, bathola ukuthi zihlukana kube yizinhlobo (species) ezine.

A rethink about giraffes ” SciBraai

If you thought that all giraffes were created equal, think again. Yes, based on their looks they all seem pretty much the same, but their genes tell a totally different story. The ones you’ll see in the Kruger National Park or elsewhere in South Africa are genetically very different from the ones in Ethiopia and South Sudan, for instance.