Shisa Sayensi: Isayensi yeviki (30 June 2016)

 

Nazi izindaba ezibe amangqampungqampu kwezesayensi eNingizimu Afrikha evikini. Shisa Sayensi!

uNozipho Gumbi uqhubeka nadume ngakho

UNozipho Gumbi, ongusoSayensi ngokusho kwephephandaba iMail and Guardian ungomunye wabantu abasha abangama-200 abavelele. uGumbi ubalwe nabantu abasha abenza umnyakazo ezweni laseNingizimu Afrika bebonakale ngemisebenzi yabo emihle.

uGumbi ungowesifazane uligugu kulomkhakha wezeSayensi, njengoba esanda kunqoba umncintiswano wosoSayensi nowamyisa  ezweni laseNgilande nalapho afika khona kowamanqamu  emele iNingizimu Afrikha.

 

Nozipho Gumbi

Nozipho Gumbi hails from Empangeni, a small township in KZN. She’s an upcoming researcher in the field of nanoscience and nanotechnology based at Unisa Science Campus. She is both a Doctor of Philosophy (PhD) student and a Grow Your Own Timber candidate and, most recently, the winner of FameLab South Africa.

 

 

Ukuxhumana nge-internet kuyilungelo elibhaliwe kumthetho sisekelo wezwe

Abantu abaningi abasebenzisa inkundla yokuxhumana i-internet bayisebenzisa ukuxhumana nabangani ezinkundleni ezinjenge-Facebook no-WhatsApp. Kodwa abantu abazi ukuthi ukukwazi ukuxhumana ngalezi zinkundla ilungelo eliqoshiwe kumthetho sisekelo waseNingizimu Afrikha.

Nakuba Kuyilungelo kunjalo,kodwa  iseyinde indlela okumele ihanjwe uhulumeni ukuthi akwazi ukuphakela wonke umuntu onesidingo sokuxhumana kulezinkundla ezingalekelela abantu ukuba bafundele baphinde bafune imisebenzi kalula, njengoba kusadula kakhulu ukuxhumana.

 

Internet freedom: why access is becoming a human right

When most people think or speak about internet freedom, they are often concerned with the right, for example, to say what you want online without censorship and without being subject to the chilling effects of surveillance. These kind of freedoms are sometimes called “negative freedoms” or “freedoms from…”.

 

UHulumeni uzimisele ukuqeda ngegcikwane eliyisandulela Ngculazi

Esikhathini esingengakanani esedlule ngonyaka  ka-2000 uhulumeni nowawuholwa nguMongameli uThabo Mbeki ngalesosikhathi wawuphika ukuthi igcikwane lesandulela ngculazi i-HIV lidala iNgculazi uqobo. Ngenhlanhla enkulu, ngokubheka kwezesayensi uhulumeni wagcina ubonile la uphambuka khona njengoba sekwaziwa ngegciwane elidala ingculazi.

Wona lohulumeni, ngokusebenzisa iSayensi, usemizameni yokuqeda ngegciwane lesandulela ngculazi i-HIV ngohlelo olubizwa nge-90-90-90 nalapho unethemba lokuthi sizonyuka isibalo  sabantu abaziyo ngesimo sabo, kunyuke abantu abathola imishwanguzo yokuthithibalisa igciwane ama-ARV, kuphinde kwenyuke abantu abakwazi ukulehlisa lize lingabonakali egazini labo igcikwane.

Abanye ochwepheshe ababoni kahle ukuthi lokhu kungenzeka kodwa uNgqo. WoMnyango wezeMpilo kuleli uAaron Motsoaledi unethemba lokuthi kuzokwenzeka lokhu.

 

South Africa’s bid to end AIDS

On a Wednesday morning in April, a line of 600 HIV-infected people snakes through the hallways to the first waiting room of the Themba Lethu Clinic, a wing of the Helen Joseph Hospital in Johannesburg, South Africa. In most places in the country, where clinics are overtaxed, this would presage a wait of up to 10 hours.

 

 

 

 

 

 

Sibusiso Biyela

Science writer/communicator | email: sibusiso@sciencelink.co.za

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebook