#ShisaSayensi

Shisa Sayensi: Isayensi yeviki (30 June 2016)

 

Nazi izindaba ezibe amangqampungqampu kwezesayensi eNingizimu Afrikha evikini. Shisa Sayensi!

uNozipho Gumbi uqhubeka nadume ngakho

UNozipho Gumbi, ongusoSayensi ngokusho kwephephandaba iMail and Guardian ungomunye wabantu abasha abangama-200 abavelele. uGumbi ubalwe nabantu abasha abenza umnyakazo ezweni laseNingizimu Afrika bebonakale ngemisebenzi yabo emihle.

uGumbi ungowesifazane uligugu kulomkhakha wezeSayensi, njengoba esanda kunqoba umncintiswano wosoSayensi nowamyisa  ezweni laseNgilande nalapho afika khona kowamanqamu  emele iNingizimu Afrikha.

 

http://200ysa.mg.co.za/nozipho-gumbi/

 

 

Ukuxhumana nge-internet kuyilungelo elibhaliwe kumthetho sisekelo wezwe

Abantu abaningi abasebenzisa inkundla yokuxhumana i-internet bayisebenzisa ukuxhumana nabangani ezinkundleni ezinjenge-Facebook no-WhatsApp. Kodwa abantu abazi ukuthi ukukwazi ukuxhumana ngalezi zinkundla ilungelo eliqoshiwe kumthetho sisekelo waseNingizimu Afrikha.

Nakuba Kuyilungelo kunjalo,kodwa  iseyinde indlela okumele ihanjwe uhulumeni ukuthi akwazi ukuphakela wonke umuntu onesidingo sokuxhumana kulezinkundla ezingalekelela abantu ukuba bafundele baphinde bafune imisebenzi kalula, njengoba kusadula kakhulu ukuxhumana.

 

https://theconversation.com/internet-freedom-why-access-is-becoming-a-human-right-59125

 

UHulumeni uzimisele ukuqeda ngegcikwane eliyisandulela Ngculazi

Esikhathini esingengakanani esedlule ngonyaka  ka-2000 uhulumeni nowawuholwa nguMongameli uThabo Mbeki ngalesosikhathi wawuphika ukuthi igcikwane lesandulela ngculazi i-HIV lidala iNgculazi uqobo. Ngenhlanhla enkulu, ngokubheka kwezesayensi uhulumeni wagcina ubonile la uphambuka khona njengoba sekwaziwa ngegciwane elidala ingculazi.

Wona lohulumeni, ngokusebenzisa iSayensi, usemizameni yokuqeda ngegciwane lesandulela ngculazi i-HIV ngohlelo olubizwa nge-90-90-90 nalapho unethemba lokuthi sizonyuka isibalo  sabantu abaziyo ngesimo sabo, kunyuke abantu abathola imishwanguzo yokuthithibalisa igciwane ama-ARV, kuphinde kwenyuke abantu abakwazi ukulehlisa lize lingabonakali egazini labo igcikwane.

Abanye ochwepheshe ababoni kahle ukuthi lokhu kungenzeka kodwa uNgqo. WoMnyango wezeMpilo kuleli uAaron Motsoaledi unethemba lokuthi kuzokwenzeka lokhu.

 

http://www.sciencemag.org/news/2016/06/south-africa-s-bid-end-aids

 

 

 

 

 

 

Related posts

Shisa Sayensi – Owesifazane nesayensi yokwakheka komhlaba

Sibusiso Biyela

Shisa Sayensi- Isayensi yeviki 25 October 2016

Sibusiso Biyela

Shisa Sayensi: Isayensi yeviki 07 July 2016

Sibusiso Biyela

Shisa Sayensi: Isayensi yeviki (14 June 2016)

Sibusiso Biyela

I-MeerKAT Ithola Obekungaziwa eMkhathini

Sibusiso Biyela

Shisa Sayensi- Isayensi yeviki 30 uLwezi 2016

Sibusiso Biyela