#ShisaSayensi

Shisa Sayensi- Isayensi yeviki 30 uLwezi 2016

Nazi ezihamba phambili ezeSayensi eNingizimu Afrikha kuleliviki. Shisa Sayensi!

Source: www.sciencealert.com
Source: www.sciencealert.com

Isimanga amantombazane akha isathelaythi

Ukwakha isathelaythi ezothunyelwa emkhathini lapho khona izothumela imilayezo ebalulekile phansi emhlabeni kuthatha ubuchwepheshe obumangalisayo. Yize kunjalo, iqembu lamantombazane esikole anesathelaythi ezotshuza iye emkhathini ngonyaka ozayo.

Amantombazane lawa asuka ezikoleni ezahlukene ezweni lonke, aqeqeshwe ososayensi nonjiniyela abasebenza ngokwezomkhathi namasathelaythi. Izinga lokuqeqesheka kwabo selibenze bakwazi nokuzakhela isathelaythi yabo bezenzela bona kusukela isacatshangwa ize iphele ukwakhiwa.

Uma isisemkhathini, isathelaythi le izokwazi ukuzungeza umhlaba lapho izobe ithumela imilayezo ebalulekile ezokwazi ukutshela ososayensi ngesimo sezulu njengokubhula izimo ezifana nesimiso nokuguquka kwemozulu. Uma isitshuzile yaya emkhathini, le kuzoba isathelaythi yokuqala eyakhiwe inkampani ezimele e-Afrikha, kanti futhi itshengisa ubuchwepheshe obenziwa amantombazane e-Afrikha.

 

8183900301_f872699eea_kUcwaningo lomgomo we-HIV luyaqala e-Ningizimu Afrikha

Amazwe aseNingizimu yezwekazi i-Afrika abhekene nesimo sesandulela-ngculazi esidlula umhlaba wonke. Ilesi isizathu esenze ososayensi ukuba beqale ucwaningo  oluzobheka ukusebenza komgomo ozovikela abantu kwisifo se-HIV.

Njengayo yonke imgomo yezifo okubalelwa kuyo umkhuhlane kanye notwayi, kumele umgomo omusha we-HIV ucwaningwe kabanzi ngaphambi kokuba ukhiqizwe usetshenziswe ibo bonke abawudingayo. Ilenhlobo yocwaningo ezokwenziwa ezweni iNingizimu Afrika lapho khona kuzovivinywa abantu abangu-5400.

Ucwaningo lolu luzobheka ukuthi umgomo usebenza kangakanani. Ucwaningo olufanayo olwenzeke ezweni lase Thailand lutshengise ukusebenza  ngezinga elingu-30% kodwa ososayensi bathemba ukuthi emva kweminyaka emithathu lizosebenza lifike ezingeni lokuvikela elingu-50% kuya phezulu.

Related posts

Shisa Sayensi: Isayensi yeviki (14 June 2016)

Sibusiso Biyela

Shisa Sayensi: Isayensi yangeviki (7 June 2016)

Sibusiso Biyela

Shisa Sayensi- Isayensi yangeviki – 07 kuMasingane 2018

Sibusiso Biyela

Shisa Sayensi: Isayensi yeviki 14 July 2016

Sibusiso Biyela

Shisa Sayensi- Isayensi yeviki 27 September 2016

Sibusiso Biyela

I-MeerKAT Ithola Obekungaziwa eMkhathini

Sibusiso Biyela