Shisa Sayensi: Isayensi yeviki (21 June 16)

Nansi isayensi yeviki esuka eNingizimu Afrikha kanye nomhlaba wonke.

Izambane kumele libukwe njengesitshalo esiyisimanga

Izambane libukeka njengesitshalo esejwayelekile kubantu abaningi. Ungaze ungakuboni ukubaluleka kwalo uma ungenalo ulwazi ngomsoco ogcwele kulo.

Ososayensi baseNyuvesi yasePitoli benze ucwaningo ngezinhlobo ezahlukene bathola ukuthi amazambane anomsoco ukudlula izitshalo eziningi ezitholakala eNingizimu Afrikha. Uthi ubuwazi ukuthi iNingizimu Afrikha inezinhlobo zamazambane ezingama-80?

Potatoes deserve to be a part of the super-food family

Potatoes deserve to be a part of the super-food family Potatoes have been the carbohydrate family’s favourite child since the 16th century when they were a staple food on long ship voyages to discover new land. Today in excess of 300 million metric tons of potatoes are consumed by more than a billion people across the globe.

 

Abantu besifazane abansundu kumkhakha wezeSayensi
Abantu besifazane abansundu eNingizimu Afrikha yibona abaningi kakhulu. Nakuba kunjalo kodwa lokhu kuyahluka uma sekufika esibalweni salabo abasemkhakheni wezeSayensi emaNyuvesi emanyuvesi ezwe lonke jikelele njengoba kuyibona abancane kakhulu kulomkhakha.
Ucwaningo olwenziwe i-National Survey of Research and Experimental Development lutshengisa ukuthi bancane kakhulu abacwaningi nososayensi abangabantu besifazane abansundu. Lokhu kuphambana nemizamo kahulumeni yokuvula amathuba okwandisa isibalo sabantu abansundu kulemikhakha ebalulekile.

Exceptional women are being undervalued

Professor Nox Makunga and Dr Nomalanga Mkhize are exceptional women. They are among the 3% of black female researchers with doctorates from higher education institutions. They represent South Africa’s largest demographic group – black women – that is the least represented in the country’s higher education sector, according to the latest research and development survey.

Umhlaba usunenye inyanga
Uma ubuka isibhakabhaka ebusuku, maningi amathuba okuthi ubone inyanga ikhanyiswa ilanga selishonile. Ososayensi benhlangano ye-NASA sebethole okunye okungabizwa ngenyanga okuhamba emkhathini eduzane nomhlaba esihlala kuwo.
Lelitshe elibizwa nge 2016 HO3 selibekhona eduze komhlaba iminyaka eyevile kweyi-100. Eminye imihambi (planet) ezungeza ilanga njengomhlaba inezinyanga eziningi ukudlula umhlaba esikuwo, okungabalwa umhambi (planet) obizwa nge-Jupiter nonezinyanga ezevile kwezingama-64.

Small Asteroid Is Earth’s Constant Companion

A small asteroid has been discovered in an orbit around the sun that keeps it as a constant companion of Earth, and it will remain so for centuries to come. As it orbits the sun, this new asteroid, designated 2016 HO3, appears to circle around Earth as well.

Ungakhohlwa ukwabelana nakwabanye.