Shisa Sayensi- Isayensi yeviki 25 October 2016

Nazi ezihamba phambili ezeSayensi eNingizimu Afrikha kuleliviki. Shisa Sayensi!

cow-759018_960_720Yavelaphi imfuyo egcwele eningizimu ye-Afrika

Iningi lethu alithathi isikhathi sokucabanga ukuthi lemfuyo esiyibona emakhaya njengezimbuzi nezinkomo ukuthi ziqhamuka kephi. Esifundiswa khona ukuthi yonke imfuyo idaliwe yaba kulesi simo esikuyo kumanje nakulendawo ekuyo kumanje. Ucwaningo oluningi luyaphikisana nalokhu kucabanga njengoba umlando utshengisa ukuthi imfuyo yethu isuka emazweni asenyakatho.

Isazi u Karim Sadr waseNyuvesi yaseWitwatersrand egoli uhlanganise umbiko obala imicwaningo eminingi ekhomba imvelaphi yemfuyo yethu emazansi ezwekazi le-Africa. Ngokusho kwalombiko, kuyaziwa ukuthi imfuyo efana nezimvu, izimbuzi kanye nezinkomo kwasungulwa ezwenikazi lase-Asia elisinyakatho kwe-Afrika.

Umbiko uyaqhubeka uchaze indlela eziningi abacwaningi bezesayensi kanye nomlando wabantu abacabanga ukuthi imfuyo yafika ngayo kulendawo emhlabeni. Imicwaningo yonke icishe ivumelane ukuthi abantu bokuqala abafuya izimvu nezinkomo eNingizimu Afrika amaKhoyi-Khoyi kwasekulandela amaNguni njengamaZulu.

Umthombo:

The story of how livestock made its way to southern Africa

Much of South Africa has good grazing for livestock. And sheep, goats and cattle have played an important role in the history of the region’s diverse cultures. But how did these animals get here? For a long time scholars were convinced that the first livestock in southern Africa had to have come along with a significant migration of people from north as far as Egypt.